Văn không võ văn thời nhu nhược,
Võ không văn dễ vướng vô nghì.
Sống ở đời nên tỏ lễ nghi,
Chớ vì vị sắc mà phi nhân tình.

Thế gian đâu thiếu phản khinh,
Thất tín bội nghĩa phụ tình vất đi.
Ba mươi chưa nói được gì,
Hữu dõng nửa phút ra đi không chừng.

Thắng kia xin chớ vội mừng,
Bại thời vội nản vẻ vang nỗi gì.
Vậy nên khiêm thẳng bước đi,
Đừng vì thắng bại mà ghi tư thù.

Lá vàng rụng cuối mùa thu,
Sống mà ích kỷ hận thù đâu hay.
Hôm nay tháng đó năm này,
Liên minh khởi dậy dựng xây minh đường.

Thơ Ngô Quang Phúc

Join the Conversation

65 Comments

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *