Ta đến giữa đời em đến chơi
Mà sao nay thốt chẳng nên lời
Thân giả mê chi đời tạm bợ
Chỏng chơ một kiếp mấy duyên hờ.

Thơ NQP.

(Ảnh sưu tập)

Join the Conversation

96 Comments

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *