NẾU BIẾT

Nếu biết chỉ là nếu biết thôi

Nhân sinh cõi tạm ấy rong chơi

Kiếp trước cõi này và cõi nữa

Cũng chỉ trò chơi cõi tạm thôi.

Thơ NQP.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *