MÊ TRONG TỈNH THỨC

Ngày nay tưng tụng có vui không
Bởi dăm chiêu rác hổ danh rồng
Có những thắng hơn lòng bỗng thẹn
Lắm phen lùi bước lại thanh cao.

Ta đã lạc tâm tự khi nào
Bấm lòng hỏi dạ thử xem sao
Quân tử không cao nhưng phải thẳng
Trượng phu trước nắng chẳng khom đầu.

Dạo bước cõi này có bao lâu
Tại sao không thiện ở trong đầu
Tâm ấy sắc mầu đâu đáng để
Thế gian tặc lưỡi giọng khen chê.

Mê trong tỉnh thức mới đáng mê
Tỉnh mà bất ngộ quá ê chề
Tâm nhủ từ nay thôi mê đắm
Trăm năm bớt thẹn dưới trăng rằm.

Thơ NQP

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *